Familieafdelingen

Familieafdelingen yder rådgivning og træffer afgørelser efter Lov om Social Service, vedrørende indsatser til børn og unge i udsatte positioner, som er omfattet af målgruppen for støtte.

Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge i udsatte positioner.

Børn, unge mellem 0-22 år og deres forældre.

 • Tværfaglig og/eller monofaglig sparring.
 • Deltagelse ved Fremskudt- og Konsulentteammøder
 • Deltagelse ved Udviklingsmøder.
 • Trivselssamtaler med børn og unge, efter koordinering med de Pædagogiske Konsulenter og AKT
 • Samtaleforløb med forældre forud for visitering til § 11 forløb.
 • Skolefravær i samarbejde med Skolefraværskonsulent
 • Tilmelding til Røde kors Lejr.
 • Henvisning til Folkekirkens Familiestøtte.
 • Sparring forud for ansøgning om Efterskoleophold
 • Kvalificering af Underretning
 • Deltagelse ved SSP-Møder
 • Gruppeforløb for børn, unge og forældre i samarbejde med de Pædagogiske Konsulenter, Sundhedsplejen, SSP, Familiekonsulenter m.m.
 • Åben anonym Rådgivning
 • Opmærksomhed på overgang til voksen 9/10 klasse
 • Behandling af indgået Underretning.
 • Afholdelse af Underrettermøder samt genvurderingsmøder
 • Samarbejde med Forældre, børn og unge samt relevante samarbejdspartnere omkring løsning af familiens udfordringer
 • Udarbejdelse af Børnefaglig Undersøgelse, jf. § 50.
 • Udarbejdelse og opfølgning på Handleplan jf. § 140
 • Visitering til relevant indsats jf. § 11 eller § 52
 • Samtaler med Barnet ift. Myndighedsopgaven
 • Henvendelse til Politiets Visitationsgruppe for afklaring af det strafferetlige, ifm. Modtaget underretning, vedr. Børn under 15 år
 • Deltagelse i afhøringer ved Børn- og Unge under 18 år
 • Deltagelse på TUT møder
 • Målgruppeafklaring ift. støtte jf. § 52, § 41 og § 42 i Lov om Social Service

Hvis du som myndighed skal sende en underretning, skal du udfylde Underretningsskemaet (findes i linkliste til højre) og sende til Modtagelsens sikre mailadresse: 

sikkerpostunderretning@morsoe.dk

Husk at trykke på send sikkert, når du sender. 

Det er muligt for forældre at søge om økonomisk støtte til et efterskoleophold i henhold til Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1.  Målgruppen omfatter unge fra familier med særlige problemstillinger. For at den unge kan anses som en del af målgruppen, skal det vurderes, at et ophold på en efterskole er af væsentlig betydning for den unges særlige behov for støtte. Det betyder, at der skal foreligge en konkret og individuel vurdering om, at andre forebyggende foranstaltninger ikke kan afhjælpe det konkrete støttebehov.

Hvis den unge udelukkende oplever faglige vanskeligheder, så kan dette i sig selv ikke begrunde, at den unge er omfattet af målgruppen. Hvis der søges på baggrund af faglige vanskeligheder, så skal ansøgningen sendes til skolen, som træffer afgørelse. Skolen kan kun bevillige støtte, hvis skolen ikke har et egnet undervisningstilbud til den unge. Skolen vil kun skulle dække betalingen for undervisningsdelen, og forældrene skal selv afholde den resterende udgift til efterskoleopholdet.

Selvom de fleste unge kan have gavn af et efterskoleophold, betyder det ikke nødvendigvis, at de er omfattet af målgruppen for støtte i henhold til Serviceloven § 52 a. Hvis den unge ikke hører til målgruppen, er det muligt at ansøge om midler fra en pulje, der er afsat af staten for at hjælpe forældre, som har udfordringer med at finansiere et efterskoleophold. Du kan finde mere information om denne mulighed på www.efterskolerne.dk/da/pris.

For at en ung skal være berettiget til støtte til et efterskoleophold i henhold til Lov om Social Service § 52 a, skal deres adfærd være udsat og/eller truet. Det kan f.eks. handle om massivt skolefravær, begyndende misbrug af alkohol og/eller euforiserende stoffer, begyndende kriminel adfærd, anden risikoadfærd, psykisk mistrivsel eller lignende.

Forud for ansøgning om efterskoleophold, skal den unges udfordringer have været forsøgt afhjulpet lokalt, i et samarbejde mellem den unge, familien, skolen og familieafdelingen.

Ansøgning om efterskoleophold skal, som udgangspunkt, være familieafdelingen i hænde senest med udgangen af februar. Ansøgningen skal omfatte følgende:

 • Forældre og den unges begrundelse for ansøgning om støtte til efterskoleophold.
 • Samtykke til indhentning af Statusudtalelse fra Skole. OBS: er den unge fyldt 15 år, skal denne også underskrive.
 • Samtykke til afholdelse af samtale med den unge. OBS: er den unge fyldt 15 år, skal denne også underskrive.
 • Økonomiske oplysninger.

Ansøgningsskemaet findes via linket her