Konsultativ bistand

Friskoler, private pasningsordninger og puljeordninger.

Der er mulighed for at få konsultativ bistand fra Center for Børn og Familier. Den konsultative bistand foretages af et konsultativt team bestående af familierådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, logopæder og pædagogiske konsulenter.

Den konsultative bistand er en tidlig forebyggende indsats. Det er et tilbud om sparring til personalet om egen praksis set i relation til de problematikker der opleves i hverdagen i skole og dagtilbud. Med konsultativ bistand sættes der fokus på fællesskabet, grupper, ledelse, pædagogisk praksis osv. Det betyder bl.a. at det konsultative team, i arbejdet med børn og unge, i højere grad forsøger at forstå problemstillingerne i forhold til det fællesskab og den kontekst det udspiller sig i, fremfor noget der er knyttet til det enkelte individ. 

Konsultativ bistand munder altid ud i at institutionen udarbejder skriftligt handleplan /beslutningsreferat. Handleplanen er et vigtigt værktøj i det videre samarbejde. Handleplanen kan udarbejdes i samarbejde med det konsultative team, men notatpligten tilfalder den enkelte institution. Det konsultative team dokumentere som udgangspunkt ikke sparringen. 

 

Uden samtykke: 

 • Anonym sparring
 • Sparring på den fagprofessionelles praksis
 • Sparring på fællesskabet

Med samtykke: 

 • Sparring vedr. enkelte børn og elever - nye sager
 • Sparring vedr. enkelte børn og elever - kendte sager

Andet:

 • Kvalificering af indstillinger og underretninger

Det er i udgangspunktet skolen/dagtilbuddet, der er ”sagsansvarlig” med hensyn til orientering af forældre, indhentning af samtykke, skriftlighed i form af korte referater efter konsultativt forløb, udarbejdelse af handleplan, igangsættelse og afslutning af undersøgelsesforløb m.v.

Det er altså i udgangspunktet skolen/ dagtilbuddet der har notatpligten.

Såfremt der ydes konsultativ bistand på et navngivet barn, som er kendt i PPR og Familieafdelingen, tilfalder notatpligten den sagsansvarlige fagperson i CBF. 

Hvis der er tale om sparring i forhold til et bestemt barn eller ung, skal der altid foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehaver, også når drøftelsen foregår anonymt. Der er udarbejdet et særligt samtykke til konsultativ bistand. Hent samtykke ved konsultativ bistand i den grå boks til højre. Samtykket skal kun vedlægges bookingen, når der er tale om et barn, som er kendt i CBF.  

Hvis der ønskes konsultativ bistand på klasseniveau, kræves der ikke samtykke. Det kræver ligeledes ikke samtykke når en lærer eller pædagog ønsker input og inspiration til egen faglighed og praksis i forhold til dennes konkrete arbejde og/eller pædagogiske miljø.

Friskoler og private pasningsordninger booker det konsultative team ved at tage kontakt til sekretariatet på distriktsskolen i jeres område. Teamet skal bookes senest torsdagen før den ønskede sparring. Sparringen foregår på distriktsskolen.  

Distrikterne er inddelt således: 

 • Distrikt Øst: M.C. Holms Skole
  • Teamet kan bookes mandag i tidsrummet 09:30-15:00 
 • Distrikt Nord: Øster Jølby Skole
  • Teamet kan bookes mandag i tidsrummet 09:30-15:00 
 • Distrikt Syd: Sydmors Skole
  • Teamet kan bookes tirsdag i tidsrummet 09:30-15.00

Udfyldt indstillingsskema, samtykkeerklæring og andet materiale, som er relevant for det konsultative teams forberedelse til sparringen, sendes til distriktsskolens sekretariat via virk.dk. Indstillingsskema og andre relevante dokumenter skal ligeledes sendes senest torsdagen før den ønskede sparring