Tosprogs-indsats

Formålet med tosprogs-indsatsen er, at tosprogede børn lærer dansk, så de får de bedste betingelser for at udtrykke behov, udtrykke følelser, deltage i leg og i undervisning.

Ved at arbejde med sproget øges muligheden for at barnet udvikler sig optimalt både socialt, følelsesmæssigt, kognitivt og sprogligt.

Dagtilbud og skole skal styrke barnets dansksproglige udvikling, mens forældre skal styrke barnets modersmålsudvikling.

Tosprogede* børn i dagtilbud og skole.

*Definitionen på tosprogede er iflg. Undervisningsministeriet:

Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.

Tosprogede børn og unge er ligeledes defineret ved, at den ene forælder taler et andet sprog og den anden er dansk.

  • Dagtilbud udfører sprogvurdering af barnet med ”sprogvurdering 3-6”

  • For tosprogede børn gælder det, at barnets sproglige progression følges, således at dagtilbud udfører sprogvurdering ved 3, 4, 5 og evt. 6 år. Der udføres ligeledes sprogvurdering i børnehaveklassen

  • Tosprogskonsulenten kan inddrages, hvis dagtilbud eller skole oplever, at et barn har svært ved at tilegne sig dansk. Hertil kræves ikke en indstilling

  • Hvis barnet er sprogligt udfordret på dansk OG modersmål kontaktes logopæd via indstillingsskema til PPR

 Nyankomne

Det er skolen og dagtilbuddet der beslutter, hvordan de tænker de nyankomne bedst støttes i tilegnelsen af sprog og læring

I dagtilbud indgår børnene i almen fra første dag hvor personalet har en naturlig særlig opmærksomhed på barnet også begrundet i alder

I skolerne er det forskelligt, hvordan nyankomne starter, nogle steder er det i almen klasse fra første dag, og andre har oprettet sprogklasser