Ungekoordinator

Formålet er at tilbyde unge i udsatte positioner et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. 

Der er i overgangen til voksenlivet mange instanser i gang omkring den uge. Formålet med tilbuddet er at koordinere og guide den unge i forhold til de forskellige offentlige og ikke-offentlige instanser, der er involveret. Der er således et udvidet fokus mod tværprofessionelt samarbejde og med et fokus rettet mod involvering af den unges egne ressourcer. 

Tilbuddet skal være med til at sikre den unge en god overgang til et selvstændigt voksenliv. 

Målgruppen er unge mellem 15 – 23 år, hvor der er behov for en særlig helhedsorienteret og koordineret kommunal indsats. Dette for at sikre den unge den bedst mulige overgang til voksenlivet, herunder blive i stand til at gennemføre uddannelse/ opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

For målgruppen gælder det, at der er bekymring for den enkelte unges trivsel. Bekymringen kan fx komme fra forældre, skole, politi eller SSP.

 • Afgørende rolle i den relationelle koordinering mellem fagprofessionelle
 • Fast kontakt til den unge efter behov
 • Gå-med-funktion for den unge til diverse møder med myndighed og andre fagprofessionelle
 • Sikring af samtykke, så der er mulighed for at dele viden på tværs
 • afdækning af netværk med den unge - både det professionelle og det private
 • Afholdelse af netværksmøder, hvis det vurderes relevant for den pågældende unges samlede indsats
 • Indkaldelse til opstartsmøde med alle centrale personer i den unges professionelle netværk inden for de første 2 måneder
 • Der afholdes opfølgningsmøder efter behov med inddragelse af relevante kommunale og ikke-kommunale fagprofessionelle. På disse møder følges op på tidligere aftaler samt fastsætter nye mål og arbejdspunkter
 • Forud for alle møder udarbejdes dagsorden sammen med den unge, hvor dennes perspektiver på egne udfordringer tydeliggøres
 • Under mødet med den unge arbejdes der ud fra Signs of Safety, som systematisk sikrer, at der arbejdes løsningsfokuseret og med klare fremadrettede aftaler
 • Efter mødet skriver koordinator referat som gennemgås med den unge og sendes ud til mødedeltagere
 • Koordinator sikrer med deres tætte kontakt til den unge, at de mål og aftaler der er lavet under opfølgningsmøderne også bliver iværksat og arbejdet med
 • koordinator har altid fokus rettet mod civilsamfundet og de frivillige organisationers tilbud om hjælp og støtte til unge i udsatte positioner

Da der er tale om et tilbud skal dette ikke bevilliges efter Lov om Social Service og der skal ej heller foreligge Handleplan forud for henvisning. De koordinerende møder kan danne grundlag for den enkelte Forvaltnings Lovpligtige Handleplan.