Dagpleje

Den Kommunale dagpleje er et tilbud, hvor børnene bliver passet i et hjemligt miljø af en eller flere dagplejere. Det hjemlige miljø er unik og giver børnene mulighed for en hverdag i rolige og genkendelige omgivelser, som er båret af en tryg voksenrelation(er).

Kerneopgaven er, at skabe størst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn. Det opnås ved, at dagplejeren tager udgangspunkt i det enkelte barn og gruppens behov, ressourcer og forudsætninger.

Dagplejeren inkluderer og guider barnet positivt ind i børnefællesskabet, og barnet bliver anerkendt for hvem det er og hvad det kan. Der er fokus for barnets ressourcer og potentialer, så barnet bliver udfordret i forhold til zone for nærmeste udvikling.

Dagplejerens daglige kontakt med forældrene ligger til grund for et godt forældresamarbejde, hvor der er fokus på at skabe gode overgange fra hjemmet til dagplejen og fra dagplejen til daginstitution.

Børn i alderen 0 – 2,8 år (3 år)

 • At skabe tryg tilknytning gennem omsorg, nærvær, indlevelse, anerkendelse og glæde
 • At den pædagogiske læreplan danner grundlag for det daglige pædagogiske arbejde
 • At skabe trygge og udviklende læringsmiljøer hele dagen gennem leg, rutiner og vokseninitierede aktiviteter
 • Den legende tilgang er udgangspunkt for læring, hvor barnet støttes i at deltage, sanse, udfolde og fordybe sig
 • At skabe rammer for positivt samspil og fælles oplevelser i børnefællesskaber
 • Fokus på børn i udsatte positioner
 • At styrke børns sprog gennem arbejdet med VLS (”Vi lære sammen”)
 • At etablere et godt forældresamarbejde igennem daglig kontakt
 • Heldagslegestue hver 14. dag, som giver mulighed for fælles aktiviteter, socialisering i form af at børn møder og leger med andre børn og voksne. samspil og relationer i større grupper samt faglig fordybelse og sparring med kollegaer
 • Fælles arrangementer for hele dagplejen, F.eks. motorikdage, centimeter-maraton, dagplejernes dag og julearrangementer
 • Fokus på at højne det pædagogiske arbejde gennem en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor der bl.a. gøres brug af flg. metoder: LP, ICDP, KRAP, SMITTE
 • Dagplejeren har god mulighed for at få tværfagligt sparring både internt og eksternt
 • Heldagslegestue hver 14. dag fungerer også som et rum til fælles læring og kollegial sparring for dagplejerne

Dagplejen er etableret efter dagtilbudslovens § 21, og er derudover generelt forpligtet på at følge dagtilbudsloven.
Dagtilbudsloven