Pædagogisk tilsyn

Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret og er både en udviklings- og en kontrolopgave. Der er notatpligt og tilsynsrapporter skal fremgå af de enkelte dagsinstitutioners hjemmeside. Rammerne for tilsynet, herunder hvordan tilsynet udøves, frekvensen af tilsynet, indholdet, opfølgning mv. er tilgængelig på Morsø Kommunes hjemmeside under børnepasning.

 • At sikre at alle daginstitutioner lever op til det ansvar de har iflg. lovgivningen, samt de kommunale mål, rammer og evt. prioriterede indsatser for den pædagogiske kvalitet, som kommunalbestyrelsen har fastlagt
 • At sikre at det pædagogiske arbejde tager afsæt i det fælles pædagogiske grundlag og de seks pædagogiske læreplanstemaer. For private børnepassere gælder, at det pædagogiske læringsmiljø er til stede hele dagen med en opmærksomhed på leg, rutiner og vokseninitierede aktiviteter/lege, der giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle og dannes
 • At udvikle og kvalificere den pædagogiske praksis ved at skabe rum for refleksion over kvaliteten af læringsmiljøerne i daginstitutionerne, som har afgørende betydning ift. at understøtte alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • At understøtte etableringen af evalueringskultur
 • At sikre at der sker en tryg og sammenhængende overgang til kommende institution, så barnet får så god en start som muligt
 • At sikre et fokus på børn i udsatte positioner, som kræver en særlig indsats
 • At sikre at de fysiske rammer opfylde de godkendte krav, herunder at indretning og legetøj tilgodeser børnegruppens alder og behov
 • At sikre et fokus på sikkerhed, hygiejne og sundhed
 • De kommunale og selvejende daginstitutioner
 • De private daginstitutioner
 • De kommunale dagplejere
 • Puljeordninger
 • De private børnepassere

Vejledning / konsultativ bistand til dagtilbuddene i forhold til den pædagogiske praksis / overordnede, generelle pædagogiske problemstillinger, f.eks.

 • Det generelle lege- og læringsmiljø, herunder arbejdet med daginstitutionens pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag
 • Børnefællesskaber som det enkelte barns aktuelle udviklingsniveau og evt. udfordringer forbundet til praksis
 • Tidlig forebyggende indsats
 • Professionelt læringsfællesskab – refleksions- og evalueringskultur
 • Ledelse og samarbejde
 • Forældresamarbejdet, det fælles ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse

Retsgrundlaget for det pædagogiske tilsyn med de kommunale, selvejende og private daginstitutioner fremgår af dagtilbudslovens §3(a) og §5 samt vejledningen til dagtilbudsloven (2015).

Dagtilbudslovens §3 a 

Dagtilbudslovens § 5

Tilsynsforpligtelsen skal ses i sammenhæng med Servicelovens § 146, som fastslår, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever, samt Retssikkerhedslovens § 16, der omhandler kommunens pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses – hvad angår både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. 

Særligt vedr. de private pasningsordninger: Dagtilbudslovens §78 stk. 2 og § 81, 81a og 81b