Skoler

Skolerne på Mors arbejder ud fra den gældende Vision og Strategi for Morsø Kommune – Børn & Kultur, hvor skolerne på Mors arbejder rettidigt, systematisk, praksisnært og med fokus på det tværprofessionelle samarbejde. Det skaber de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors.

 

Morsø Kommunes fornemmeste opgave er, at skolerne på Mors i tæt samarbejde med forældrene giver børn og unge kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer det enkelte barn/unges alsidige udvikling.

Morsø Kommune lægger vægt på, at skolerne på Mors skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børn og unge udvikler erkendelse og fantasi, og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Skolerne på Mors skal forberede børn og unge til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Morsø Kommune lægger vægt på, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes så nær barnets/den unges normale miljø som muligt. Derfor har alle folkeskoler på Mors tilknyttet et udviklingsspor, som er fysisk placeret på skolerne. Udviklingssporene er skolernes specialklasser for børn og unge i udsatte positioner. Skolernes overordnede mål er, at alle børn og unge i udviklingssporene får så stor en tilknytning til almenklasserne, som overhovedet muligt.

Alle børn og unge i Morsø Kommune har ret til at være en del af et stærkt fællesskab. Hvis den enkelte fagprofessionelle oplever vanskeligheder i opgaveløsningen, som kun kan løses med hjælp fra andre, så skal løsningen skabes i et tværprofessionelt samarbejde, hvor barnet, den unge og familien er omdrejningspunktet for skabelsen af en imødegåelse af de opståede vanskeligheder

Den overordnede målgruppe er børn, unge, forældre og fagpersoner indenfor pædagogik og undervisning.

  • Tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der har konkrete, differentierede læringsmål som omdrejningspunkt

  • Tilrettelægge og afvikle aktiviteter både i skole og fritid, som kan have et understøttende undervisnings-/læringsmæssigt sigte eller et bredere dannelsesmæssigt eller alsidigt udviklingssigte

  • En rolle i den relationelle koordinering mellem skole og øvrige fagprofessionelle i kommunen

  • Skole-hjem-samarbejdet – vigtigheden i at have fælles fokus i forhold til barnets generelle trivsel og udvikling

  • Afholdelse af udviklingsmøder med deltagelse af forældre og øvrige tværprofessionelle

  • Fremskudte teammøder, hvor relevante fagprofessionelle mødes med forældre i forhold til en udfordring hos det enkelte barn

  • Et tæt og formaliseret samarbejde mellem skole og øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere

  • Afholdelse af netværksmøder, hvis det vurderes relevant for den pågældende families samlede indsats 

  • Udarbejdelse af handleplaner for børn i udsatte positioner

  • Udgangspunkt i systemisk tænkning med fokus på eksisterende ressourcer hos både børn og deres familier. Dette danner grundlag for indsatsen. Skolerne arbejder med ressourcefokuserede og anerkendende pædagogik, som er indeholdt i de systemiske analyser og strategimodeller: LP, ICDP, KRAP