Udviklingsspor

Morsø Kommune har som mål, at så mange børn og unge som muligt går i almindelige dagtilbud og skoler tæt på deres nærmiljø. Det giver den bedste sammenhæng for barnet og dets familie.

På skole- og dagtilbudsområdet er der skabt lokalt forankrede specialpædagogiske indsatser, udviklingsspor, hvor børn og unge med behov for specialpædagogisk bistand kan visiteres til. Målgruppen for den specialpædagogiske indsats er børn og unge med generelle udviklingsforstyrrelser – psykisk, fysisk, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Det er kun børn og unge, der har udfordringer af et omfang, som ikke kan imødekommes af indsatsen, der visiteres til specifikke specialiserede tilbud.

De lokale specialpædagogiske indsatser tager afsæt i Morsø Kommunes børne- og ungesyn, der har fokus på, at man trods forskelligheder kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber.

Børn og unge der er visiteret til et udviklingsspor skal i videst mulig omfang bevare sin tilknytning til almensammenhængene, gruppe eller stamklasse, og understøttes i adgangen til spejling, deltagelsesmuligheder og gennem stærke fællesskaber og relationer sikre det enkelte barn og den unge de bedste betingelser for trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Børn og unge i alderen 3 – 18 år.

  • Anvendelse af pædagogiske metoder og analysemodeller der er forankret i Mosaikkens teoretiske fundament som KRAP, ICDP og LP-modellen

  • Praksis tilrettelægges ud fra en høj grad af tydelighed, forudsigelighed og genkendelighed med brug af forskellige kommunikative værktøjer, visuelle støttesystemer og strukturer

  • Der er fokus på stærke børnefællesskaber, hvor den pædagogiske ramme, tænkning og handling skal understøtte børn og unges deltagelse i sociale og faglige fællesskaber

  • Der er et fokus på at møde barnet / den unge mentaliserende og at tilpasse forventninger til barnets / den unges forudsætninger, så det oplever at mestre

  • Gennem en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang udarbejdes individuelle handleplaner med fokus på ønsket adfærd

  • Afholdelse af flerfaglige- og tværprofessionelle møder

  • Et tæt samarbejde mellem udviklingsspor og tværprofessionelle samarbejdspartnere, børn/de unge, børnene/de unges forældre, ledelse og andre relevante fagpersoner

  • At skabe sammenhæng i børn/de unges overgange