Vuggestue og Børnehave

I Morsø Kommunes dagtilbud arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang med fokus på stærke børnefællesskaber.

Der tages udgangspunkt i en ressourcefokuseret pædagogik, hvor barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse er i fokus og hvor vi understøtter det enkelte barn og børnefælleskabets potentialer og kompetencer. De pædagogiske læreplaner med de 6 udviklingstemaer og det pædagogiske grundlag anvendes som redskab til at sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn og børnefælleskabet.

Ved at tage udgangspunkt i barnets og børnegruppens behov, ressourcer og forudsætninger skabes rammer, der giver alle børn mulighed for at bliver inkluderet i de forskellige børnefællesskaber. Dette med henblik på at danne relationer og opleve sig som en del af et trygt fællesskab, der understøtter alle børns deltagelsesmuligheder.

Dagtilbuddene har fokus på et tæt forældresamarbejde, hvor der dagligt sikres trygge overgange fra hjemmet til dagtilbuddet. Derudover er der fokus på at skabe sammenhæng i overgange fra en institution til en anden.

Dagtilbuddene er optaget af det relationelle samspil, da gode samspilsformer og positive relationer til andre er en forudsætning for udvikling af identitet og selvværd, hvor man bliver set, mødt og anerkendt for det man er, og det man kan.

 

Alle 0-6-årige børn i kommunale og selvejende dagtilbud i Morsø kommune.

 • Fokus på at skabe udviklende læringsmiljøer, der fremmer stærke børnefællesskaber og understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

 • Fokus på dagtilbuddets pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag

 • Der er et særligt arbejde mod barnets læring, herunder den kognitive, den sproglige, den sociale/emotionelle samt den motoriske og alsidige personlige udvikling

 • Det fagprofessionelle personale støtter, guider og udfordrer børnene i forhold til zone for nærmeste udvikling

 • Tværfaglig sparring med fagprofessionelle både intent og eksternt

 • Tidlig forbyggende indsats

 • Fokus på børn i udsatte positioner

 • Sprog vurdering af alle 3-årige børn

 • Brug af VLS (vi lærer sammen)

 • Etablering af evalueringskultur med henblik på at udvikle og kvalificere den pædagogiske praksis
 • Tæt forældresamarbejde i form af daglig kontakt og forældremøder

 • Fokus på at skabe trygge og sammenhængene overgange for det enkelte barn

 • Udgangspunkt i systemisk tænkning med fokus på eksisterende ressourcer hos både børn og deres familier. Dette danner grundlag for indsatsen. Børnehusene arbejder med ressourcefokuserede og anerkendende pædagogik, som er indeholdt i de systemiske analyser og strategimodeller: LP, ICDP, KRAP, SMTTE