Trivselslinealen

Trivselslinealen er et dialogværktøj, der kan anvendes hver gang et barns adfærd eller udvikling vækker faglig undring eller bekymring. Trivselslinealen bruges til at vurdere barnets trivsel på en skala fra 1-5; fra værende i trivsel til truet trivsel. Ved at implementere et fælles, gennemgående og genkendeligt værktøj på tværs af Børn og Kultur i Morsø Kommune etableres samtidig et fælles sprog for, hvordan vi taler om børns trivsel/mistrivsel.

Trivselslinealen medvirker til at skabe tydelighed i definitionen på de faglige bekymringer og de ressourcer, der ses omkring et barn eller en ung i forhold til:
• Beskyttelsesfaktorer – Dét, der fungerer, ressourcer og undtagelser
• Risikofaktorer – Dét, der bekymrer, problemer og komplicerende faktorer
• Resultat og progression – Dét, der skal ske, den tilstand vi ønsker at skabe i forhold til barnets trivsel og udvikling.

En scoring af barnets trivsel og udvikling foretages på baggrund af en faglig vurdering ud fra barnets alder, beskyttelses- og risikofaktorer.

Under hvert område på Trivselslinealen er der forskellige ordnede tegn, der indikerer, at et barn befinder sig i dette område.

Når man anvender Trivselslinealen kan bekymringsniveauet både relatere sig til ressourcer og bekymringer med fokus på barnet/den unges trivsel og udvikling på et givet alderstrin, og/eller til ressourcer og bekymringer omkring forældreomsorgen og forældreevnen.

Bekymringen kan både være i forhold til adfærden omkring barnet/den unge og forældrenes omsorg. F.eks. kan der være betydelige bekymringer i forhold til et barn eller en ung med funktionsnedsættelse, hvor forældrene har fuld omsorg og forældreevne. Det modsatte kan også være tilfældet, hvor vurderingen omkring barnets udvikling og trivsel kategoriseres til god trivsel på Trivselslinealen, og hvor den faglige vurdering af forældrenes omsorg og forældreevne kategoriseres til f.eks. ”sårbart” på Trivselslinealen. Dette giver plads til nuancerede beskrivelser af dels barnet/den unges trivsel og udvikling og dels forældrenes omsorgsevne.

Trivselslinealen kan anvendes hver gang fagprofessionelle registrerer ændret adfærd hos et barn/en ung. Den kan anvendes af både almen-området og myndighedsområdet til kvalificering af bekymringen/den ændrede adfærd.