Gå til hovedindhold

Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet giver dig adgang til praksisrettede værktøjer til arbejdet med udvikling og dokumentation af praksis i skoler og dagtilbud.

Indhold

  I Morsø Kommune anvender medarbejdere i skoler og dagtilbud Hjernen&Hjertet til udvikling og dokumentation af den pædagogiske praksis samt børn og elevers faglige og trivselsmæssige udvikling.

  Med Hjernen&Hjertet sikres der:

  • Adgang til praksisrettede værktøjer til udvikling og dokumentation af praksis 
  • Overskuelig opsamling og præsentation af data om trivsel, læring og udvikling  
  • Sikker vidensdeling med forældre gennem Forældreportalen
  • Sikker vidensdeling mellem institutionerne  i børn og elevers overgange  

  Hjernen&Hjertet i Morsø Kommune

  TOPI står for ”Tidlig Opsporing og Indsats” og bygger på Opsporingsmodellen fra 
  socialstyrelsens projekt Opkvalificering af den tidlige indsats. Med TOPI sker der en regelmæssig og systematisk vurdering af alle børn og unges udvikling og trivsel i Morsø Kommune. Dette bidrager til at: 

  • Fagpersonalet bliver opmærksomme på at vurdere alle børns trivsel – alle børn 
   bliver set
  • Børn og unge i mistrivsel eller i begyndende mistrivsel opdages tidligere – en 
   indsats kan sættes tidligere i gang
  Med TOPI vurderes børn og unges mistrivsel ud fra tre positioner: 
  • Grøn position (Barnet trives)
  • Gul Position (Der er en bekymring for barnets trivsel)
  • Rød Position (Der er en stærk bekymring for barnets trivsel) 
  Trivselsvurderingsperioder 

  Med henblik på at sikre systematisk og anvendeligt trivselsdata udfyldes 
  trivselsvurderinger på alle børn fast 2 gange årligt.

  Dagtilbud: 

  • 1. september til og med 31. oktober
  • 1. februar til og med 31. marts

  Skoler:

  • 1. oktober til og med 30. november
  • 1. april til og med 31. maj

  Overgangsbeskrivelsen skal understøtte dagtilbuds og skolers samarbejde om barnets overgange. 

  I overgangsbeskrivelsen besvares en række spørgsmål omkring barnets udvikling, læring og trivsel, som er relevante for det modtagende fagpersonale. Overgangsbeskrivelsen skal bidrage til et mere helt indtryk af barnet og gøre det muligt at beskrive vurderinger og indsatser i en kontekst. På den måde sikres det modtagende fagpersonale bedre forudsætninger for at tage imod barnet og arbejde videre med evt. allerede igangsatte indsatser. 

  Overgangsbeskrivelsen skal anvendes:
  • Når et barn overgår fra dagpleje til vuggestue/børnehave
  • Når et barn står overfor skolestart i 0. klasse eller skoleskift
   • udfyldes i januar-februar og ved behov
  Overgangsbeskrivelsen skal sendes til forældrebesvarelse: 
  • Når der er behov for øget vidensdeling og forældresamarbejde i forbindelse med et barns overgang/skift 
   • Udfyldes i januar-februar og ved behov
  Overgangsbeskrivelsen kan anvendes: 
  • Ved overgangen mellem vuggestue og børnehave

  Forældreportalen er en formidlingsplatform til understøttelse af samarbejdet mellem forældre og fagpersonale.

  Her kan fagperosnalet fra Morsø Kommunes skoler og daginstitutioner:

  • Dele faglige vurderinger, fokuspunker m.m. med forældremyndighedsindehavere
  • Indhente samtykke til vidensdeling i forbindelse med overgange
  • Invitere til besvarelse af overgangsbeskrivelse eller dialogspørgeskema
  Forældresamtykke til vidensdeling i forbindelse med overgange: 
  • Indhentes i november-december for alle børn der står overfor en overgang 
  • og løbende i forbindelse med et barns institutions- eller skoleskifte

  Meddelelsesbogen er et nyt værktøj til understøttelse og kvalificering af dialogen mellem elev, forældre og skole. 

  Meddelsesbogen skal: 

  • Være skriftlig
  • Benyttes regelmæssigt - og gøres tilgængelig for elev og forældre mindst en gang om året
  • For elever i børnehaveklassen skal man i meddelelsesbogen komme ind på kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed
  • For elever i 1. til 9. klasse skal der også være indhold, som kommer ind på fagene dansk og matematik
  • For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen, og processen for at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse
  • For elever med udfordringer skal meddelelsesbogen indeholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at afhjælpe udfordringerne

  Tilgår

  Tilgår

  Rambøll udbyder løbende webinarer omkring forskellige moduler og værktøjer i Hjernen&Hjertet. I kan holde jer ajour med webinar og netværksmøder i relation til H&H via nedenstående link: 

  Webinarer - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)