Konsultativt team

Folkeskolen og kommunale dagtilbud

Med konsultative teams gøres den specialiserede og flerfaglige viden i Center for Børn og Familier tilgængelige og anvendelige i hverdagen for de fagprofessionelle i Morsø kommunes skoler og dagtilbud.

Formålet med de konsultative teams har flere facetter. Det handler på den ene side om at sætte tidligt ind og om at sikre den bedst mulige trivsel for alle børn i Morsø Kommune. På den anden side handler det om at forbedre de professionelles muligheder for at yde en kvalificeret og professionel indsats overfor alle børn.

Det konsultative team er en tidlig forebyggende indsats. Det er et tilbud om sparring til personalet i kommunens skoler og dagtilbud. Sparringen tager udgangspunkt i den fagprofessionelles praksis og de konkrete udfordringer der opleves. Med det konsultative team vil Center for Børn og Familier styrke den tidlige forebyggende indsats på almenområdet og bidrage til en øget handlingskompetence hos den enkelte fagprofessionelle.

Fagprofessionelle i de kommunale skoler og dagtilbud i Morsø Kommune

Flerfaglig sparring og refleksion over de praksisudfordringer fagprofessionelle oplever i det daglige arbejde med børn og unge

Det konsultative team  er sammensat af følgende fagligheder:

  • Fremskudt Rådgiver
  • Psykolog
  • Pædagogisk konsulent
  • Logopæd
  • Sundhedsplejerske

Det er i udgangspunktet skolen/ dagtilbuddet, der er "sagsansvarlig" med hensyn til orientering af forældre, indhentning af samtykke, skriftlighed i form af korte referater efter konsultativt forløb, igangsættelse og afslutning af undersøgelsesforløb, prøvehandlinger mv. Det er altså skolen/ dagtilbuddet der har notatpligten. Mødeledelsen ligger hos CBF. 

Konsultativ bistand forudsætter, at skolen/ dagtilbuddet forinden henvendelsen har arbejdet med problemstillingen indenfor egne monofaglige rammer. Ved booking af teamet kan Skoler- og Dagtilbuds monofaglige redskab fra Morsø Metoden, med fordel vedlægges (i anonymiseret form). På den måde får teamet et indblik i hvordan skolen/ dagtilbuddet allerede har arbejdet med problemstillingen. 

Når der tidligere har været en konsultativ indsats på et barn, og skolen/ dagtilbuddet evt. senere instiller barnet til visitation eller til PPR skal skolen/dagtilbuddet udarbejde et referat om den konsultative proces som vedlægges indstillingen.

CBF dokumenterer ikke den konsultative sparring, medmindre der er tale om et barn der i forvejen har en sag hos både PPR og Familierådgivningen. Ydes der konsultativ bistand om et barn eller en ung der i forvejen er kendt i Familierådgivningen og PPR, tilfalder notatpligten de sagsansvarlige fagprofessionelle i CBF. 

Hvis der er tale om sparring i forhold til et bestemt barn eller ung, skal der altid foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehaver - også når drøftelsen foregår anonymt. Dette gør sig også gældende i forhold til observation af et bestemt barn eller ung i en klasse.

Der er udarbejdet et særligt samtykke til konsultativ bistand - Samtykkeerklæring ved konsultativ bistand. Samtykket skal kun vedlægges bookingen, når der er tale om et barn eller en ung der er kendt af både Familierådgivningen og PPR. Hvis barnet kun er kendt af den ene part, altså enten Familierådgivningen eller PPR, skal sparringen foregå med anonymitet til barnet/ den unge.

Hvis der ønskes konsultativ bistand på klasseniveau kræves der ikke samtykke, men forældre skal orienteres om at klassen/ fællesskabet indgår i en proces med konsultativ bistand fra CBF.

Det kræver hverken samtykke eller orientering af forældre når en fagprofessionel ønsker input og/ eller inspiration til egen faglighed og praksis i forhold til dennes konkrete arbejde og/ eller det pædagogiske miljø.   

De konsultative teams dækker hver deres distrikt. Her kan du orientere dig i hvilke skoler og dagtilbud der modtager sparring og rådgivning i de enkelte distrikter, samt hvor og hvornår de konsultative teams er tilgængelige for booking. 

Distrikt Nord: Øster Jølby skole og Børnehus, Erslev Skole, Nordmors Børnegård og Børnehaven Majgården.

  • Mandage på Øster Jølby Skole og Børnehus kl. 09:30-15.00
  • Erslev skole får besøg af teamet ved bookinger i samme tidsrum

Distrikt Øst: M.C. Holm Skole og Børnehus, Børnehaven Lundkjærvej, Dueholm Skole og 10'eren.

  • Mandage på M.C. Holm Skole og Børnehus kl. 09:30-15.00
  • Tirsdage på Dueholm Skole kl. 09:30-15:00

Distrikt Syd: Sydmors Skole og Børnehus

  • Tirsdage: Sydmors Skole og Børnehus kl. 09:30-15:00

Skolesekretær eller Leder booker tid i den konsultative Outlook kalender, senest torsdagen før den ønskede sparring

Som vedlæg til bookingen i Outlook sender skolesekretær eller Leder en mail til alle medlemmer af det konsultative team, hvor der vedhæftes et udfyldt indstillingsskema, rundt om barnet - rundt om fællesskabet eller anden relevant data.