Vision og Strategi

Stærke Fællesskaber

Antallet af børn og unge, der i dag bliver henvist til specialpædagogiske tilbud, er stigende, og flere og flere børn og unge er derfor ikke en del af fællesskaberne i dagtilbuddet eller på den lokale folkeskole. Målet med kulturforandringen for arbejdet med børn og unge i Morsø Kommune er at skabe stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er og i deres lokale miljø.

Alle børn og unge i Morsø Kommune har ret til at være en del af et stærkt fællesskab. Morsø kommunes børne-og ungesyn har fokus på, at man trods forskelligheder kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber, der gennem stærke relationer sikre den enkelte de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Stærke fællesskaber skabes i et samarbejde mellem alle, der har aktier i fællesskabet; barnet, den unge, familierne og mange former for fagprofessionelle.
Den enkelte fagprofessionelle løser de kerneydelser, der knytter sig til den del af kerneopgaven, den enkelte har ansvaret for.

Hvis den enkelte fagprofessionelle oplever vanskeligheder i opgaveløsningen, som kun kan løses med hjælp fra andre, så skal løsningen skabes i det flerfaglige samarbejde, hvor barnet, den unge og familien er omdrejningspunktet for skabelsen af en imødegåelse af de opståede vanskeligheder.

”Det rettidige, systematiske, praksisnære og flerfaglige samarbejde skaber de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors ”

  • Flere børn, unge og familier bevarer og sikres adgangsbilletten til et stærkt fællesskab
  • Opgaveløsningen foregår i videst muligt omfang lokalt og praksisnært
  • Indsatserne iværksættes så tidligt som muligt –så alment som muligt
  • De professionelle samarbejder flerfagligt om løsninger med fælles målsætning, fælles handleplan og koordinerede indsatser
  • Pædagogiske, læringsmæssige og sociale udfordringer forsøges altid imødekommet med udgangspunkt i fællesskaber
  • Det flerfaglige samarbejde tilrettelægges således, at de nødvendige rammer for inklusionsadgang for den/de, der er i vanskeligheder, sikres i videst muligt omfang
  • De formelle samarbejdsmetoder –skriftlighed og møder –erstattes i videst muligt omfang af flerfagligt samarbejde så tæt som muligt på hverdagen/praksis
  • De enkelte fagprofessionelle sikres let adgang til hinanden, så sparring og tiltag kan foretages/iværksættes smidigt og rettidigt
  • Lederne formidler udgangspunktet for det flerfaglige samarbejde fra ledermøderne til de fagprofessionelle således, at kulturforandringer forplanter sig i organisationen
  • Gennem arbejdsgrupper og prøvehandlinger skabes systematikken og skabelonerne, der skal sikre virkeliggørelsen af fælles målsætninger, fælles handleplaner og koordinerede indsatser