Gå til hovedindhold

Sikkerhedspolitik for Dagtilbud

Børn og Kultur har udarbejdet et sæt retningslinjer på det sikkerhedsmæssige område gældende for alle dagtilbud i Morsø Kommune.

Indhold

  Sikkerhedspolitikken skal ses som en ramme for de sikkerhedsmæssige udfordringer, alle dagtilbud står med dagligt, samt være med til at afhjælpe/forebygge ulykker i vores dagtilbud.
  (Revideret oktober 2021).

  Det er lederens ansvar:

  • at alle medarbejdere har læst og drøftet sikkerhedspolitikken og ved, hvordan der skal handles i konkrete situationer
  • at tilpasse sikkerhedspolitikken til den konkrete aldersgruppe
  • at der arbejdes henimod, at alle fastansatte medarbejdere har et opdateret førstehjælpskursus

  Ved ansættelse af medarbejdere skal den nyansatte skrive under på at have modtaget og læst Sikkerhedspolitikken.

  Dagtilbud er underlagt mange regler og retningslinjer ift. de sikkerhedsmæssige forhold. På trods af dette forekommer der fra tid til anden uheld, hvor børn kommer til skade. Det vil ikke være realistisk muligt helt at udelukke uheld i vores dagtilbud, men vi arbejder på at minimere risici for ulykker.

  Sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i central lovgivning, anbefalinger og retningslinjer, som Morsø Kommune fastsætter.

  Det er ikke muligt for det enkelte dagtilbud at udarbejde retningslinjer, der underkender Sikkerhedspolitikken. Der vil være mulighed for en yderligere skærpelse, hvis lokale forhold taler herfor. 

  Sikkerhedspolitikken vil løbende blive revideret i takt med, at der opstår behov for nye retningslinjer.

  Er der sikkerhedsmæssige forhold, der ikke er beskrevet, og som du mener, bør være en del af politikken, kan du rette henvendelse til Børn og Kultur, Morsø Kommune.

  For at undgå brand er der flere forhold, du som medarbejder skal rette din opmærksomhed imod:

  • Indgår der åben ild i en aktivitet, aftales det på forhånd, hvilken medarbejder der har ansvaret, mens aktiviteten står på
  • Børn må aldrig være alene med åben ild
  • Som ansvarlig må du aldrig forlade et sted med åben ild
  • Alle medarbejdere skal have kendskab til retningslinjerne for brug af åben ild
  • Ved åben ild skal der altid være vand eller andet brandslukningsmateriale til stede
  • Alle medarbejdere skal kende til placering og brug af brandslukningsmateriellet.

  Stearinlys er også omfattet af opmærksomhedspunkterne vedr. åben ild. I øvrigt bør der kun helt undtagelsesvis tændes stearinlys.

  Brandevakueringsplanen skal hænge synligt på tilgængelige steder i institutionen.

  Planen skal som minimum indeholde proceduren for, hvordan man som medarbejder forholder sig, når der opstår brand, herunder retningslinjer for, hvordan man ved evakuering sikrer sig, at alle børn kommer ud af institutionen.

  Mindst én gang årligt skal der gennemføres brandevakueringsøvelse for at sikre, at alle børn og medarbejdere kender til proceduren.

  Det anbefales, at brandinspektøren kontaktes årligt for gennemgang af institutionens evakueringsplan – anvisninger fra brandinspektøren skal følges.

  Der skal være et skærpet opsyn, når børn er i nærheden af vand. Dette gælder også i situationer, hvor børn og medarbejdere tilfældigt kommer forbi en sø el. lign.

  Der henstilles til, at medarbejdere taler med børnene om reglerne, når man er i nærheden af vand.

  Regler der skal følges:

  • Der skal i personalegruppen være aftalt regler og retningslinjer for hvad man gør, når man er sammen med børn i nærheden af vand
  • Ved badning med børn, skal der altid være mindst én medarbejder, der har et opdateret førstehjælpskursus
  • Ved badning med børn på strand, skal der altid være skærpet opmærksomhed på hvor børnene er, samt hvilke børn der er i vandet
  • Når børnene er i vandet, skal der altid være mindst 1 medarbejdere i vandet med front mod land. Medarbejderne afmærker derved hvor langt ud børnene må gå
  • Der skal være mindst én medarbejder på land, der holder øje med børnene
  • Ved badning med børn i sø gælder samme retningslinjer som ved badning på strand
  • Soppebassiner skal altid være under opsyn, hvad enten børnene bader eller ej

  Det er op til Kommunalbestyrelsen – det vil i praksis sige Børn og Kultur - at fastsætte overordnede regler for, hvordan badning med børn skal foregå.

  Dagtilbudsloven § 5 - Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

  Fra Socialministeriets arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af ulykker for små børn i dagtilbud:

  ”Konkret anbefales – at der ikke findes faste vandanlæg: bassiner, pools, springvand o.l. i tilknytning til dagtilbud, medmindre de er sikret og fuldstændig afsondret fra de arealer, hvor børnene må færdes frit. Brug af og ophold ved sådanne anlæg må herefter betragtes som en særskilt aktivitet under stærkt skærpet og konstant opsyn.”

  Rådet for større badesikkerhed har deres egen hjemmeside, hvor der kan søges mere viden og information vedr. badning.

  http://www.badesikkerhed.dk/

  Der er i mange dagtilbud mulighed for, at børnene både kan sove udendørs i krybber eller barnevogne og indendørs på madrasser eller i køjesenge.

  • Når børnene sover indendørs, skal der være opsyn, enten ved, at en medarbejder er placeret i soverummet, eller ved at børnene bliver overvåget med babyalarm
  • Når børnene sover udendørs på legepladsen, gælder samme retningslinjer, som når børnene sover indendørs
  • Hvis børnene sover i liggehal, skal der være installeret en lovpligtig alarm, som skal virke.
  • Dyner og puder skal altid ind om natten, både sommer og vinter, ligesom madrasser skal, hvis barnevogne står i uopvarmede rum.
  • Brug myggenet. Det forhindrer, at insekter, katte o.a. kommer ind i barnevognen.

  Når temperaturen ændrer sig, kræver det ekstra opmærksomhed fra medarbejdernes side.

  Det er vanskeligt at give nøjagtige retningslinjer for, i hvilke tilfælde det er forsvarligt at lade vuggestuebørn sove ude i kuldeperioder.

  Børn under 1 år, og specielt børn under 6 måneder, er særligt udsatte for kuldepåvirkninger.

  • Børn må ikke sove ude, når temperaturen er under 10 minusgrader, og der skal altid tages individuelle hensyn til følgende forhold:
  • Udendørstemperaturen
  • Sovestedets placering
  • Isolering og påklædning

  Barnevogne: Der må kun bruges barnevogne, der er sikkerhedsgodkendte.

  Når børnene sover i krybber eller barnevogne, gælder særlige retningslinjer for brug af seler.

  • Dagtilbuddene i Morsø Kommune skal efterleve retningslinjer, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen.
  • Seler i dagtilbud skal være sikkerhedstestet hos Varefakta og fundet i orden, hvilket markeres med en deklaration med - http://varefakta.dk/
  • Seler skal løbende kontrolleres, når de er i brug med henblik på efterlevelse at gældende retningslinjer

  Sundhedsstyrelsen har udfærdiget retningslinjer for brugen af soveseler til børn i dagtilbud. Se mere via dette link.

  Se også

  Daginstitutioners legepladser bliver ind imellem benyttet af andre, uden for normal åbningstid.

  Dette kan medføre, at legeredskaber bliver ødelagt, eller der bliver efterladt ting på legepladsen, som børnene ikke skal i berøring med.

  Derfor skal der:

  • Dagligt foretages et sikkerhedsmæssigt check af legepladsen for farlige genstande
  • Foretages dagligt check af sikkerhedsmæssige forhold omkring hegn, låger og legeredskaber

  Hvis der er forhold, som har betydning for børnenes sikkerhed, skal der handles hurtigt og iværksættes fornødne foranstaltninger.

  Medarbejdere skal fordele sig på legepladsen, så de er der, hvor børnene er.

  • Antallet af voksne på legepladsen skal tilpasses antallet af børn, deres alder etc.
  • Der skal jævnligt runderes, således at personalet hele tiden ved, hvor børnene er, hvad de foretager sig og om der eventuelt er forhold, der kræver personalets involvering.

  Hvis legepladsen ikke kan sikres effektivt imod katte, hunde og ræve, bør sandkassen overdækkes med et kraftigt net, når den ikke bruges, også uden for dagtilbuddets åbningstid. Presenning frarådes, fordi der dannes kondensvand, og sandet ligger vådt og uden lufttilgang.

  Ved etablering af ny legeplads skal legepladser byggesagsbehandles, jvf. Bygningsreglementets kap. 5. Det betyder, at Morsø Kommunen skal godkende legepladsen, når der sker væsentlige ændringer, eller der bygges/opsættes nye legeredskaber.

  De europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 er gældende som danske standarder i fuldt omfang for alle legepladsredskaber og faldunderlag.

  Se også https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2020/3/ny-revideret-standard-for-legepladssikkerhed

  Legepladsen skal én gang årligt gennemgå et tilsyn af en legepladssagkyndig.

  Når institutionen skal på tur med børnene, er der nogle retningslinjer, man som medarbejder skal tage højde for:

  • Der skal altid medbringes en liste med børnenes navne – eventuelt kopi af kartotekskort
  • Der skal altid ligge en kopi af listen i institutionen, så alle medarbejdere ved, hvilke børn der er på tur
  • Der skal altid medbringes en mobiltelefon, uanset hvor turen går hen
  • Alle medarbejdere har ansvaret for alle børnene. I praksis kan være en fordel, at hver medarbejder har en lille gruppe, som de har skærpet ansvar for, og at børnene ved, hvilken medarbejder de ”hører til”
  • Børnene skal altid tælles f.eks. ved ind- og udstigning af bus/tog for at sikre, at alle er med
  • Det skal på forhånd aftales, hvilke regler, der er, når børnene skal følges ad – eks. hånd i hånd, samt hvem der går forrest og bagerst af de voksne
  • Mindst én af medarbejderne på turen skal have et opdateret førstehjælpskursus
  • Der skal tages højde for, hvor turen går hen, således at det sikkerhedsmæssige indtænkes
  • Vurder gruppestørrelsen – hvor mange børn og hvor mange medarbejdere skal deltage

  Det anbefales, at gruppestørrelser for vuggestuebørn ikke overstiger 5 børn pr. medarbejder.

  For børnehavebørn anbefales det, at gruppestørrelsen ikke overstiger 10 børn pr. medarbejder.

  Lederen, eller anden udpeget ansvarlig, skal altid vurdere og godkende udflugtsmålet.

  Når turen indebærer offentlig transport med bus:

  • Det er altid en voksen, der stiger ind og ud af bussen/toget som den første
  • Ved tur med tog, skal der stå en medarbejder i døren, indtil alle børn er kommet ind/ud
  • Ved transport i taxa eller privat bus skal børnene altid være fastspændt efter gældende regler
  • Ved transport i christianiacykel skal børnene altid være fastspændt og have cykelhjelm på.
  • I Morsø Kommunes dagtilbud er det kun tilladt at køre med børn i egen bil, efter aftale. Tilladelse fra forældre skal foreligge.
  • Hvis der er forældre med på turen, har pågældende forældre kun ansvaret for deres eget barn, hvilket personalet altid informerer om.

  Husk, at når institutionen er på tur med børnene, skal institutionens førstehjælpskasse og mobiltelefon altid medbringes.

  Der er desværre forekommet ulykker på legepladser, hvor børn har siddet fast i løsthængende beklædningsgenstande eller er blevet kvalt af snore i deres overtøj.

  Det er dagtilbuddets ansvar at informere forældre om gældende retningslinjer vedr. halstørklæder og snore i overtøj, som børnene bruger på legepladsen.

  • Når børn er på legepladsen, må der ikke være snore i overtøjet
  • Børn må ikke have løstsiddende tørklæde på eller anden form for beklædning, der kan være til fare for deres sikkerhed (læs anbefaling fra Sundhedsstyrelsen)
  • Det er forældrenes ansvar, at fjerne snore i børnenes overtøj.
  • Børn må ikke benytte cykelhjelm på legepladsen.

  Årsagen hertil er, at børnene hele tiden udvikler legen og ikke tænker over, at de har cykelhjelm på, når de ikke længere cykler, men er på klatrestativet. Der vil være en risiko for fasthængning eller kvælning i hageremmen ved leg på legepladser.

  Hvis der er snore i barnets overtøj, er det dagtilbuddets ansvar at fjerne disse inden barnet skal på legepladsen. Det er altid dagtilbuddet der har ansvaret for de sikkerhedsmæssige forhold på legepladsen.

  Mange børn er glade for dyr hvilket nogle dagtilbud også benytter i deres pædagogiske arbejde med børnene.

  Men kontakt mellem dyr og børn kan også medføre forskellige gener, herunder risiko for:

  • Spredning af smitsomme og parasitære sygdomme
  • Udvikling af luftvejsallergi og udløsning af allergiske symptomer (astma, høfeber) hos børn med eksisterende allergi over for de pågældende dyr
  • Ulemper for omgivelserne, herunder lugtgener og uhygiejniske forhold.

  Børn med allergi bør i videst muligt omfang undgå kontakt med pelsbærende dyr.

  • Det frarådes, at der holdes pelsbærende dyr indendørs i dagtilbuddene
  • Udendørs dyrehold nødvendiggør en særlig grundig rengøring indendørs, fordi allergener fra dyrene erfaringsmæssigt transporteres ind udefra.

  Miljølovgivningen omfatter bestemmelser vedrørende dyrehold, herunder forebyggelse af flueplager og lugtgener fra ekskrementer og affald, samt håndtering af døde dyr mv.

  Dyrehold skal drøftes med Børn og Kultur inden anskaffelse.

  Hvis der opstår situationer, hvor børn kommer alvorlig til skade eller på anden måde lider overlast, skal børnenes forældre orienteres hurtigst muligt. Der skal ligeledes træffes en vurdering af, om andre forældre skal orienteres om det skete.

  • Det er lederens ansvar, at der udfærdiges et notat som sendes til Børn og Kultur samme dag.

  Notatet skal minimum indeholde:

  • En beskrivelse af hændelsesforløbet – herunder dato og tidspunkt
  • Hvem var til stede
  • Hvilke aftaler og regler er der i forhold til situationen
  • Hvem gjorde hvad
  • Er forældrene orienteret, eventuelt indkaldt til møde
  • Er andre forældre orienteret
  • Hvad var årsagen til det skete

  Handleplan for hvordan dagtilbuddet vil afværge lignende situationer fremadrettet skal drøftes på førstkommende personalemøde. Beskrivelsen sendes til Børn og Kultur

  Det kan i visse situationer være hensigtsmæssigt at kontakte en pædagogisk konsulent eller chefen for Skoler og Dagtilbud.

  Ovenstående procedurer skal efterleves, da det kan forekomme, at Børn og Kultur og /eller politikere bliver kontaktet af forældre i forbindelse med konkrete situationer i dagtilbuddene.

  Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen har fastsat forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og dagtilbud for børn og unge. Disse regler administreres i den enkelte kommune af embedslægen.

  Pjecen ”Smitsomme sygdomme hos børn” er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med det formål at informere nærmere om de bestemmelser, der gælder i skoler og dagtilbud for børn, når der optræder smitsomme sygdomme. Den forsøger desuden, at belyse en række spørgsmål om, hvordan institutionspersonale og forældre skal forholde sig, når de mest almindelige smitsomme sygdomme optræder.

  Pjecen indeholder dels en generel introduktion til begrebet smitsomme sygdomme, dels en beskrivelse af nogle smitsomme sygdomme. Se mere her.

  Se også ”smitsomme sygdomme”

  Det er lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, der i hverdagen er garant for, at farlige stoffer og materialer ikke bliver indkøbt og benyttet i dagtilbuddene. Og at alt står i forsvarligt højde og er låst inde.

  Dagtilbud benytter mange forskellige stoffer og materialer i hverdagen, og det er derfor vigtigt, at der er opmærksomhed på, hvilke stoffer og materialer, der kommer inden for døren.

  De stoffer og materialer, der indkøbes til dagtilbuddet må ikke indeholde farlige ingredienser.

  Hvis man er i tvivl om indholdet i et produkt, vil der altid være mulighed for at læse på ”produktbladet”, som skal være i institutionen. Produktblade rekvireres hos forhandleren.

  Læs i øvrigt mere om farlige stoffer og materialer på DCUM´s hjemmeside

  Ved at følge et par enkle råd kan man undgå, at børn bliver solskoldede og i det hele taget får for meget sol.

  Beskyt børnene. Alle daginstitutioner smører børnene inden de skal ud i solen over middag.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en gratis folder ”Beskyt børnene i solen”. Folderen er gratis og den fås bl.a. hos sundhedsplejersken, den praktiserende læge og på apoteket. Se mere i folderen her

  Flere oplysninger

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du få grønne tips om solcreme

  Bladet Helse har i flere sammenhænge skrevet om solcreme.

  Beskyt børnene i solen gode råd:

  • Lad ikke børn opholde sig ubeskyttede i solen
  • Helt små børn, som ikke kan gå eller kravle, bør aldrig opholde sig i direkte sol
  • Undgå middagssolen mellem kl. 12.00-15.00
  • Skygge er godt, medbring den eventuelt selv i form at en parasol
  • Let sommertøj, gerne med lange ærmer og bukseben samt en hat, er god beskyttelse
  • Når helt små børn ikke opholder sig i solen, er solcreme sjældent nødvendigt. Hvis man vil sikre sig mod genskin fra f.eks. havet eller fra hvidt sand, kan man smøre solcreme på kinder, næse og håndrygge
  • Ved behov for solcreme: Sørg for, at børnene er smurt godt ind, før de kommer ud i solen
  • Til lidt større børn anbefales solcreme med passende højt faktortal
  • Husk, at solcremen let mister sin virkning – f.eks. efter tur i vandet
  • Børn under 12 år frarådes at bruge solcreme, der indeholder stoffet 4-methylbenzylidene camphor (4-MBC)
  • Tidligere har Sundhedsstyrelsen anbefalet brug af solcreme med fysisk filter til helt små børn. Med den viden vi har i dag, er der ikke baggrund for at anbefale fysisk filter frem for andre.
  • Hold hele tiden øje med børnene

  Kilde: ”Beskyt børnene i solen”, Sundhedsstyrelsen

  Hvis et barn ikke bliver hentet ved lukketid i dagtilbuddet, gælder følgende procedure:

  • Forældre kontaktes. Hvis én af forældrene har forældremyndigheden, kontaktes denne. Ved fælles forældremyndighed kontaktes begge forældre.
  • Andre familiemedlemmer kontaktes.
  • Kontakt din leder/souschef for nærmere instruks.
  • Findes ikke en umiddelbar løsning kontaktes Familieafdelingen.

  Uden for kommunens åbningstid ringes til den sociale bagvagt på tlf. 26 16 21 17

  Det pædagogiske personale bliver som udgangspunkt altid i institutionen med barnet.

  Den ansatte må kun tage barnet med hjem efter have forsøgt at få en direkte aftale med forældrene i den pågældende situation og med lederens samtykke.

  Hvis der ved afhentning af et barn, vurderes at vedkommende er påvirket af alkohol eller stoffer:

  Der kan eksempelvis være tale om en forælder eller anden person der er beruset/påvirket eller på anden vis vurderes til ikke at kunne varetage barnets tarv.

  Du skal:

  • Vurdere situationens alvorlighed/bekymring.
  • Om muligt drøfte situationen med en kollega. Kontakt evt. leder/souschef, hvis de ikke er til stede.(hjælp til beslutning)
  • Fortæl personen om din bekymring og forsøg i dialog med den afhentende person at appellere til at barnet afhentes af en anden, anden forælder, bedsteforældre el.lign.
  • Hvis en dialog ikke er mulig, og der ikke opnås en for barnet tilfredsstillende løsning, skal personalet nægte at udlevere barnet – det vil sige hvis det skønnes at personen ikke er i stand til at yde barnet tilstrækkelig omsorg, herunder dække basale behov for mad og pleje.
  • Personalet skal ikke med vold og magt nægte at udlevere barnet.
  • Tager personen barnet med sig på trods af personalets protester, skal Familieafdelingen kontaktes. Personen oplyses om underretning til de sociale myndigheder. Børn og Familier: 99 70 70 00. Uden for kommunens åbningstid ringes til den sociale bagvagt på. Tlf. 20 26 18 54
  • Hvis der er søskende i andre dagtilbud besluttes i samråd med Familieafdelingen hvem der retter henvendelse dertil.
  • Er der behov for hjælp, fx ved voldelig adfærd eller spirituskørsel kontaktes politiet på tlf. nr.: 96 70 14 48
  • Hvis den daglige leder /souschef ikke på nuværende tidspunkt er involveret i episoden, underrettes vedkommende hurtigst muligt

  Du skal ikke:

  • Fysisk holde på barnet.
  • Begynde at diskutere/skændes med personen, der vil afhente barnet.